"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

 

        เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Minitab สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้โปรแกรม  Minitab เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

        โปรแกรม Minitab คือโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างกราฟต่างๆ การประมวลผลทางสถิติ และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานอีกหลายประเภท ประมวลค่าที่เป็นเชิงตัวเลข ให้เป็นกราฟ ให้ออกมาดูแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่าตัวเลข และสามารถนำข้อมูลที่ออกมาเป็นกราฟต่างตามต้องการได้ 

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/