"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

          เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้น สำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ในการใช้โปรแกรม R ในขั้นที่สูงขึ้นจากโครงการเดิม และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ (ประธานหน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

ภาพกิจกรรม ] 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/