"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การตรวจวิเคราะห์แยกชนิดและการหาปริมาณเซลล์อย่างง่ายด้วยวิธีไหลผ่านแบบอัตโนมัติ (MUSETM Cell analyzer : Simple & easy to use with mini Flow Cytometry) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร วิทยากรโดยคุณวิชายา ศรีอุทธา และทีมงาน จากบริษัท เมอร์ค จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคนิค flow cytometry ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/