"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนและครูสังเกตการณ์เข้าอบรม รวม ๑๑๕ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๒๓ คน, เคมี ๒๐ คน, ชีววิทยา ๒๒ คน, ฟิสิกส์ ๒๑ คน และคอมพิวเตอร์ ๒๐ คน และครูสังเกตการณ์ รวม ๙ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป

       โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคาร ปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และพร้อมกันนี้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียน การสอนในแต่ละสาขาวิชา 


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/