"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรมวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณสัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน แนวทางการทำวิจัยในงานวิทยาศาสตร์ที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีอันตรายและเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้สารเคมีอันตรายและการลดความเสี่ยงเพื่อสิ่งแวดล้อม” ผศ.ดร.ชูตา บุญภักดี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย การเสนอขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์” รศ.พรรณิภา ศิริเพิ่มพูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง” และ ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน” และได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/