"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ติดตาม  และประเมินผลทรัพยากรที่อาจจะมีผลกระทบบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสมชาย ทรงประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง กล่าวรายงาน มีผู้แทนทั้งจากภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เข้าร่วม

       สืบเนื่องจากการเกิดเหตุน้ำมันดิบรั่ว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ บริเวณทุ่นรับน้ำมันดิบที่อยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางตะวันออก เฉียงใต้ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ภายหลังได้มีการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินสถานการณ์ แก้ไข และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และคณะนักวิจัยจาก ๓ สถาบัน เป็นคณะทำงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการศึกษาประเมินผลกระทบของน้ำมันต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งใน ด้านสมุทรศาสตร์ แนวปะการัง หาดหิน/ หาดทราย ป่าชายเลน สัตว์ทะเลหายาก และมลพิษ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา ๑ ปี และได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จึงมีการรายงานผลการศึกษาตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ รายงานสรุปภาพรวมผลการศึกษา โดย รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ ตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานผลการศึกษาทางด้านสมุทรศาสตร์ น้ำ และดินตะกอน โดย รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการศึกษาด้านระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน โดย ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา และรายงานผลการศึกษาด้านปนเปื้อนและความเป็นพิษในสัตว์น้ำ โดย ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานร่างฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษา ติดตาม และประเมินผลทรัพยากรที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมต่อไป


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/