"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น” จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย (Frullania) ในประเทศไทย” ได้เข้ารับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP Congress IV) เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ และนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วย

       การศึกษาทบทวนลิเวอร์เวิร์ตสกุล ฟรูลาเนียในประเทศไทย โดยการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยละเอียดของตัวอย่างต้นแบบ ตัวอย่างสดและตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช พบจำนวน ๓๙ ชนิด โดยมี ๓ ชนิด ได้แก่ Frullania hypoleuca Nees, F. ramuligera (Nees) Mont. และ F. sinuata Sande Lac. ซึ่งไม่เคยมีรายงานว่าพบในประเทศไทยมาก่อน ลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียในประเทศไทยเป็นพืชอิงอาศัย สมาชิกส่วนใหญ่มีการกระจายพันธุ์เฉพาะภาคเหนือ พบจำนวน ๑๐ ชนิด และมีเพียง ๗ ชนิดที่มีการกระจายพันธุ์ทั่วประเทศงานวิจัยนี้ทำให้ได้ข้อมูลของลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนียที่พบในประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลพื้น ฐานสำหรับงานวิจัยอื่นๆ เช่น การศึกษาสารที่พบในลิเวอร์เวิร์ตสกุลฟรูลาเนีย การศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/