"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิชาการ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การฟังบรรยายและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งกิจกรรมเป็น ๓ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ กิจกรรม “เขาเขียวอาฟเตอร์ดาร์ค” (Night Safari) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถลงมือปฏิบัติการอันจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียน รวมถึงได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเราและการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน

 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/