"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.กล่าวขวัญ  ศรีสุข  สังกัดภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา"  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นบุคคลที่ดีในการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี


ข่าว : สิริมาส คำเสียง (บุคลากร)


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/