"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดย เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และทำบุญอาคารฯ มี ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน และเวลา ๑๗.๓๐ น. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มีการรำอวยพรจากลูกหลานบุคลากรคณะ การแสดงจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการจับของรางวัล ซึ่งตลอดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

 [ ภาพกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง | งานเลี้ยงสังสรรค์ ]
 
 
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/