"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำนักเรียนในโครงการ GLOBE เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE CITIZEN SCIENCE CONFERENCE ระหว่างนักเรียนไทย – อินเดีย - ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เมืองบูบันเนสชวาร์ รัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน ทั่วโลกทำงานวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (GLOBE) เพื่อให้สามารถระบุแนวโน้มรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล เข้าใจแบบจำลอง และ ทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกได้ โดยมี ผศ.ดร.นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแลก เปลี่ยนการนำเสนอผลงานวิจัย GLOBE-STEM

ข่าว : น.ส.นพวรรณ ทับขัน (นักวิทยาศาสตร์)

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/