"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารคณะและรับทราบ ข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้วิธีการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย โดย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานพร้อมเชิญ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและปฐมโอวาท ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา ให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ แนะนำการใช้ Mail buu และนายปรีชา สิทธิชัยทวีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แนะนำการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาและประธานกรรมการประจำหลักสูตรร่วมต้อนรับและแนะนำ หลักสูตร

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/