"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการตัดสินใจและวางแผนการทำงานหรือการ ศึกษาต่อในอนาคต และได้รับความรู้การทำงานจากประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ ศิษย์เก่า โดยทางคณะได้เชิญ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เหรัญญิกและกรรมการกลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กรรมการกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และ คุณไพรัช ตันติศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และพี่ๆ ศิษย์เก่า พูดคุยในเรื่องการเรียน Resume และการเตรียมตัวสำหรับการสมัครงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการและให้ปัจฉิมโอวาท

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/