"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจำแนกของเสียและการจัดเก็บตัวอย่าง และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักวิจัยขณะปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น วิทยากรโดย คุณณัฐชยา อนุพัฒนกูล Sale Executive จากบริษัทรีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง บรรยายการแยกประเภทของเสียอันตราย และคุณสมฤดี หวานระรื่น นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี บรรยายการใช้โปรแกรม Wastetrack ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ

 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/