"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

    เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GIFTED) โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/