"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีเปิดงานนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๕ ธันวามหาราช" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง UAD-201 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/