"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมนักศึกษา โดย อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรม ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา และ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิสคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/