"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม UAD-201 หอประชุมธำรง บัวศรี คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม “งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”โดย อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานประจำกัณฑ์ทศพร  

กัณฑ์ทศพร มีเนื้อความสรุปว่า ชูชกพาสองกุมารรอนแรมมากลางป่าโดยมีเทพยดาคอยดูแลมิให้เป็นอันตราย เทพยดาดลใจให้ชูชกนำสองกุมารเดินทางไปยังนครสีพีผ่านพระลาน ซึ่งพระเจ้ากรุงสญชัยประทับอยู่ พระเจ้ากรุงสญชัยไถ่ตัวสองกุมารจากชูชก และพระราชทานเลี้ยงแก่ชูชก ชูชกตายด้วยบริโภคอาหารมากเกินไป พระเจ้ากรุงสญชัยจัดกองทัพหลวงไปเชิญพระเวสสันดรกลับพระนครพร้อมกับชาวเมือ งกลิงคราษฎร์ ได้นำช้างปัจจัยนาเคนทร์มาคืน

คติความเชื่อในการบูชา
ผู้ บูชากัณฑ์มหาราชจะได้มนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชาเมื่อจากโลกมนุษย์ไปก็จะได้ไปเสวยทิพย์ สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะพ้นจากโอฆะ ทั้งสามมีการโมฆะ เป็นต้นฯ

ข้อคิดประจำกัณฑ์ ๑. คนดีย่อมไม่ทุกข์ ในเนื้อเรื่องกวีแต่งให้เทพบุตรเทพธิดามาคอยดูแลสองกุมารเป็นบุคลาธิษฐานให้ ได้ข้อคิดเป็นรูปธรรมว่า คนดี แม้มีทุกข์ก็มีคนมาช่วยเหลือให้มีสุขได้

๒. คนโลภ ผู้มีความโลภเช่น ชูชก ย่อมไม่อิ่มในทรัพย์สมบัติจะละโมบบริโภคโดยไม่รู้จักประมาณ ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “มหาสมุทรไม่เต็มด้วยน้ำ ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ คนโลภไม่อิ่มด้วยทรัพย์สมบัติ” 
 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/