"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

       คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายบริการยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับคณะและของภาควิชา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรม โคโค วิว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับคณะและระดับภาควิชา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ โดยเกิดจากมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจากฝ่ายงานในสำนักงานคณบดีและภาควิชา

       โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และนำเสนอการจัดทำ/ วิพากษ์ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และตัวชี้วัดโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา จากนั้นวิพากษ์และอภิปรายแผนพัฒนาคุณภาพนิสิต แผนบริหารงานวิจัยและแผนบริการวิชาการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (TQC) และ สรุปแผนปฏิบัติการฯ ตามงานยุทธศาสตร์ เพื่อให้ฝ่ายงานและภาควิชาได้นำไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์และงานประจำ/ แผนปฏิบัติการประจำปีของภาควิชา ทั้งนี้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ โดยตัวแทนของฝ่ายงานและภาควิชา และร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดข้อสรุปในการนำไปจัดทำ แผนดำเนินงานต่อไป


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
   
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/