"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ หัวข้อ “ประตูสู่อาเซียนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (Gateway to ASEAN with Science and Technology) และพระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเทคโนโลยีดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ และพระราชทานโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยา ศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
       ในการนี้ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/