"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคาร สิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานา ชาติ และการบูรณาการความรู้ทางด้านงานวิจัย (Development of International Conference Presentation) ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่  ๒  ขึ้นไป  นิสิตชั้นปีอื่น และผู้ที่สนใจ โดยเชิญ Prof.Dr.Ronald Beckett ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ บรรยายและฝึกอบรมเรื่องความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ นานาชาติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต รวมถึงการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการจัดทำงานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/