"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Research Planning)ให้ กับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ และนิสิตระดับปริญญาตรีที่สนใจ ทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยเชิญ Prof.Dr.Ronald Beckett ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Scientific Research Planning ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาง แผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน เพื่อวางแผนทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/