"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

    ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปัจจัยในการจัดกิจกรรมเพื่อนิสิตใหม่ให้ประสบความสำเร็จ” เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคาร สิรินธร โดยมีตัวแทนจากสโมสรนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ และสโมสรนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ของแต่ละ คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำหรับ นิสิตใหม่ และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมรับน้อง รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือของสโมสรนิสิตด้วย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและพูดคุยในเรื่อง “กิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ ในมุมมองผู้บริหาร”

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/