"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง SD-502 อาคาร สิรินธร คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของคณะตามตัวบ่งชี้องค์ประกอบคุณภาพใน รอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ โดยมี ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา, ผศ.ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ อ.อรวรีย์ อิงคเตชะ กรรมการ มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี เข้าร่วมชี้แจงและให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนำคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ตรวจเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอนของคณะ และรับฟังผลการประเมิน ซึ่งผลสรุปการประเมินอยู่ในระดับดี

 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
  
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/