"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
  ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
1 นางศิวไลซ์ คนฉลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 3050 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 น.ส.สิริมาส คำเสียง บุคลากร 3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 นายอุบล ทองสุข พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 3050 -

 

   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
1 น.ส.นงค์นาถ เปรมวังศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 3052 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ นักวิชาการศึกษา 3085 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.วิภาสิณี ทองสังข์ นักวิชาการศึกษา 3051 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายสาธิต เชี่ยวชาญ พนักงานผลิตทดลอง 3159 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 น.ส.พรสุดา กันแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการ วมว.) 3051 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
1 นางเนาวรัตน์ โกมารพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 3017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.สุชาดา ไม้งาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 3160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.ชนัดดา จูสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 3160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 นายสงคราม คงเมือง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 3018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 น.ส.หัสชา ศรีจินดา นักวิชาการพัสดุ 3018 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7515 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น ผู้ปฏิบัติงานช่าง 3033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 นายธนพัฒ พรหมทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3063 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 น.ส.ชนาภา ล้วนรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3010 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 นายกร ชื่นศิริ พนักงานบริการอัดสำเนา 3161 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 นายธวัชชัย ยอดยิ่ง พนักงานขับรถยนต์ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 นายณัฐวุฒิ จาริยะศิลป์ พนักงานขับรถยนต์ - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
1 นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
1 นางรังสิมา สูตรอนันต์ นักวิทยาศาสตร์/ BuuSciJ 3034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.สุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์/ Research 3155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 น.ส.สมฤดี หวานระรื่น นักวิทยาศาสตร์/ Research 3009 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายชาติชาย มาลาพงษ์ นักวิทยาศาสตร์/ SIF 7535 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 น.ส.นพวรรณ ทับขัน นักวิทยาศาสตร์/ SIF 7535 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 น.ส.ธารารัตน์ โนจิตร นักวิทยาศาสตร์/ ISU 7535 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 น.ส.พรพรรณ สีลาผอง นักวิทยาศาสตร์/ MC 3042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 นางจันทนีย์ บุญมามีพูล นักวิทยาศาสตร์/ MC 3042 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นายสรายุทธ เวชสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์/ NMR 3155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 น.ส.ศิวานันท์ ไทยวิชญ์เจริญ นักวิทยาศาสตร์ 7535 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 น.ส.ปาลิตา เอี่ยมหมดจด นักวิทยาศาสตร์ 7532 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 น.ส.ธนัฏฐา ชอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ 7528 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
  ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์ภายใน อี เมลล์
1 นายรัฐกาล จันทรศร นักวิชาการศึกษา 3157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส.ศรัณยา ภู่วนิช ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/