"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     
   
      คณะวิทยาศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2498 เริ่มแรกใช้ชื่อ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 5 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาเคมี แผนกวิชาชีววิทยา แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมกับคณะวิชาการศึกษา (ปัจจุบัน คือ คณะศึกษาศาสตร์) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางการศึกษา เพื่อไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
      ในปี พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี 6 ภาควิชา ได้แก่
      1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
      2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
      3. ภาควิชาเคมี
      4. ภาควิชาชีววิทยา
      5. ภาควิชาฟิสิกส์
      6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ภาควิชาฟิสิกส์
3. ภาควิชาชีววิทยา
4. ภาควิชาจุลชีววิทยา
5. ภาควิชาเคมี
6. ภาควิชาวาริชศาสตร์
7. ภาควิชาชีวเคมี
8. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
9. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/