"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     
กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.พิชัย สนแจ้ง
รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ
อาจารย์เสรี ชิโนดม
นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3009

 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3162

 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3161
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.วิชญา กันบัว
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3013
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3014

 

กรรมการประจำคณะ (หัวหน้าภาควิชา)
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา

 

กรรมการประจำคณะ (ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ)
ดร.ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน

ผศ.ดร.ชัยศักดิ์ อิสโร
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/