"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3009

 

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3015
รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา
ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3162

 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3161
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.วิชญา กันบัว
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3013
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3014

 

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3038
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.จักรพันธ์ ถาวรธิรา
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3077
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.ดวงตา จุลศิริกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3087

 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3032
หัวหน้าภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.ขจัดภัย ทิพยผ่อง
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3069
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3022

 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ดร.ศนิ จิระสถิตย์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3135
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. >
contact : 0-3810-3151
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดร.สลิล ชั้นโรจน์
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3056
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/