"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการมีส่วนร่วมการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเสริมสร้างความสุขและจิตสานึกในการเสียสละให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  อีกทั้งปลุกจิตสำนึกในเรื่องของจิตอาสาและการเป็นผู้ให้ โดยมีบุคลากรและนิสิตทั้งจากภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/