"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดจัดอบรมนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๕-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนนักเรียนและครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเข้าอบรม รวม ๑๓๗ คน ใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ๒๑ คน, เคมี ๓๑ คน, ชีววิทยา รวมอดีตผู้แทนศูนย์ ๓๕ คน, ฟิสิกส์ ๒๒ คน คอมพิวเตอร์ รวมอดีตผู้แทนศูนย์ ๒๒ คน และครูสังเกตการณ์ รวม ๖ คน เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และเตรียมนักเรียนเพื่อแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติต่อไป

       โดยมีพิธีเปิดวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน และพร้อมกันนี้อาจารย์ผู้ประสานงานแต่ละสาขากล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาด้วย


[ ภาพกิจกรรม พิธีเปิด | การเรียนการสอน | พิธีปิด ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/