"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

Home | English | Twitter Facebook

ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์จัดสมุดลงนามเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัย ณ ห้อง CL-107 ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามวันและเวลาราชการ
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/